پژوهش


گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا sticky icon

گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگ

ارومیه، گنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا.
یک شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵

ساخت و ساز معاصر در استان مازندران

ـــــــــــــــــــــ
عنوان کامل پروژه: معماری، شهرسازی و ساخت‌وساز معاصر در استان مازندران ـ آسیب‌ها و راهبردها
مجری: گروه شهرشناسی "کارگاه معماری معاصر ایران"، گروه پژوهش مهندس حائری و همکاران
کارفرما: سازمان نظام مهندسی استان مازندران
زمان: مهرماه 1390 تا دی ماه 1391
ـــــــــــــــــــــ

مکانیابی گورستان‌های آتی و ساماندهی گورستان های موجود شهر تهران/86-1383

گورستان، شهر و فضای شهری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرحی بر دو پروژه:
- مکانیابی گورستان‌های آتی کلانشهر تهران
- ساماندهی گورستان‌های تاریخی، متبرکه و متروکه شهر تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارفرما : سازمان بهشت زهرا
مجری : گروه شهرشناسی دفتر پژوهش‌های فرهنگی شهرداری تهران
مدیر پروژه : محمدرضا مازندرانی حائری
تاریخ : 1386-1383
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ