گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا


گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا

نویسنده: محمدرضا حائری
گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگ

ارومیه، گنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا.
یک شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵