اندیشه ایرانشهر 20 و 21- شهر و ادبیات


اندیشه ایرانشهر 20 و 21- شهر و ادبیات

نویسنده: محمدرضا حائری

 بسیاری بدین گمان یقین آورده اند که خوانش شهر به مثابه متن پدیده و اقدامیست متأخر. به گواهی شعر سعدی و بسیاری نمونه های دیگر که در این شماره از نشریه ارائه خواهد شد در خواهیم یافت که حداقل در فرهنگ ما در طی قرون متمادی این حساسیت به در و دیوار و گفتگو با کاشانه و شهر وجود داشته و در میابیم که شهر دیدنی است، خواندنی است، فهمیدنی است و نسبت عمیقی بین شکل شهر و روستا و آگاهی ساکنان و کیفیت زندگی آنان وجود دارد.