درادامه خوانش شهر: صدوپنجاه وششمین جلسه گفتمان از گفتمانهای نقد معماری و شهرسازی "کلانشهر در ادبیات"


درادامه خوانش شهر: صدوپنجاه وششمین جلسه گفتمان از گفتمانهای نقد معماری و شهرسازی "کلانشهر در ادبیات"

نویسنده: مما
درادامه خوانش شهر: صدوپنجاه وششمین جلسه گفتمان از گفتمانهای نقد معماری و شهرسازی