دومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری دایره خلاق


دومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری دایره خلاق

نویسنده: محمدرضا حائری
نشست اول؛ هویت و مبلمان شهری

دومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری دایره خلاق

نشست اول؛ هویت و مبلمان شهری
این نشست به موضوع هویت به صورت کلان، در فضای شهری در رابطه با مبلمان شهری پرداخت و دلایل اهمیت توجه به این مبحث در طراحی مبلمان شهری هویت محور عنوان کرد.

سخنرانان:
محمدرضا حائری
یداله احمدی دیسفانی
آیدین مهدیزاده تهرانی
مدیر نشست : سیدرضا حسینی لاهیجی