مسابقه مرکز اجتماعات شهر صدرا برای سال 1395


مسابقه مرکز اجتماعات شهر صدرا برای سال 1395

نویسنده: محمدرضا حائری
آقای حائری مدیر اجرایی مسابقه مرکز اجتماعات شهر صدرا