کتاب "فرهنگ صلح و معماری ایران" / گفتگو با محمدرضا حائری مازندرانی، پرسشگر: پریچهر نسرین پی/ انتشارات: میرماه/1392


کتاب "فرهنگ صلح و معماری ایران" / گفتگو با محمدرضا حائری مازندرانی، پرسشگر: پریچهر نسرین پی/ انتشارات: میرماه/1392

نویسنده: محمدرضا حائری مازندرانی
کتاب "فرهنگ صلح و معماری"