پروژه


فراخوان مشارکت داوطلبانه‌ی معماران و شهرسازان ایران برای جلوگیری از تخریب‌های ساخت‌وساز (تجربه مازندران)

مشارکت برای جلوگیری از تخریب های ساخت و ساز

در حد فاصل سال‌های 90 تا 92، پروژه‌ی "معماری، شهرسازی و ساخت‌وساز معاصر استان مازندران- آسیب‌ها و راهبردها" توسط گروه پژوهش کارگاه معماری معاصر ایران (مما) و به کارفرمایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران صورت پذیرفت. (شرح کامل پروژه ساخت‌وساز معاصر استان مازندران).