پژوهش


گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا sticky icon

گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگ

ارومیه، گنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گفتگو با جهانگیر درویش در باره نگاه هم زمان و هم مکان معماری ایران به سازه، سازگاری و سازمانیابی فضا.
یک شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵