خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها- خانه ای که خط آسمان شهر کاشان را منحصر به فرد کرده است. در یک جبهه از حیاط این خانه مجموعه ای از فضاهای کوچک و بزرگ با حداقل دیوار، با سقف های بلند و کوتاه، خمیده و تند در رنگ های تاریک و روشن، سازه ای را شکل داده اند که دستگاه سرپوشیده نام گرفته است. بازی آزادانه نور و باد در دستگاه سرپوشیده خانه بروجردی ها توانائی دیگر شدن لحظه ای حالت های فضائی را ایجاد کرده اند.