خانه سعادت

خانه ای پایین بالا با سه حیاط، یکی در بالا، یکی در میان و یکی در کنار. حیاط بالایی با حوضی در میان. با سقفی از آسمان و دیواری که دو حیاط کوچک و بزرگ را از هم جدا و به هم وصل می کند.
اولین دیدار سال۱۳۶۷