خانه شریفیان

خانه ای که از طریق یک دربند اختصاصی و یک هشتی سرباز با شهر مرتبط می شود. در این خانه حضور شبکه نامرئی در فضاهای باز، بسته و سرپوشیده آشکارا احساس می شود.

اولین دیدار سال ۱۳۵۹