خانه عباسیان

خانه ای ساخته شده به شیوۀ پایین بالا، خانه ای با سازماندهی خلاق فضا و امکان تجربه های متنوع زندگی

اولین دیدار در سال ۱۳۶۰
مکان: کاشان، محلۀ سلطان میراحمد