خانه عطارها

خانه ای فراتر از مرزهای مالکیت خصوصی زمین. برای رسیدن خانۀ عطارها از چندین لایۀ فضایی عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و کاملا خصوصی عبور می کنیم و چون به درون خانه می رسیم همین ترجمۀ فضایی برای فعالیت های خانواده مهیا است.
اولین دیدار: سال ۱۳۵۲
مکان: کاشان، محلۀ پنجه شاه