خانه فرشاد

خانه ای پایین بالا با مقیاسی نه بزرگ و نه کوچک. حیاط خانه اتاقی است بدون سقف و در طبقه بالایی شارمی همچون پیاده رویی سرباز در پیرامون حیاط حرکت می کند و فضاهای بالایی را به هم متصل می کند.
اولین دیدار سال ۱۳۶۵
مکان: کاشان، دربند مخبر