خانه گلی زاده

عرصه خانه گلی زاده از عرصه خانه عباسیان چندین برابر کوچکتر و طبقه اجتماعی ساکنان این خانه نیز پایین تر از طبقه اجتماعی ساکنان خانه عباسیان است. امّا معماری خانه از فصاهای متنوع و به همان شیوه خلاق خانه های پایین بالا سازمان یافته است.
اولین دیدار سال ۱۳۶۹
مکان: محله سوریجان