کتاب


کتاب "نقش فضا در معماری ایران" / تألیف: محمدرضا حائری / انتشارات: دفتر پژوهش‌های فرهنگی

« معماری معاصر ایران»، این عبارت شما را به یاد چه چیز می اندازد؟ فضاهای شهری امروز، قوطی های رنگارنگی که هر روز به تعدادشان افزوده می شود یا یک گمشده؟ درست است یک گمشده است که غالب معماران از آن سخن گفته اند و در رثای آن مرثیه ها سروده اند اما در راستای دست یابی به آن کار  چند انی صورت نگرفته است.

کتاب "نقش فضا در معماری ایران"